Saturday, April 30, 2011

UMNO dan Dasar Kerajaan yang mempejuangkan ISLAM

Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran

Diperkenalkan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada tahun 1985

Latarbelakang

Di dalam Perlembagaan Malaysia, Islam ialah agama rasmi Negara dan hak mengendalikan hal ehwal Islam diberikan kepada Raja-raja dan Kerajaan-kerajaan Negeri. Sungguhpun demikian, penganut-penganut agama lain adalah bebas mengamalkan agama masing-masing.

Penglibatan Raja-raja, Kerajaan-kerajaan Negeri dan Persekutuan dalam bidang ini bermula sebelum merdeka lagi. Antara aktiviti dan program penting yang dikelolakan oleh mereka termasuklah sistem sekolah agama, sistem undang-undang mahkamah syariah, pembinaan surau dan masjid, pungutan dan pengurusan zakat fitrah dan Baitulmal. Dalam tahun-tahun awal selepas kemerdekaan, aktiviti dan program ini telah dipergiat dan ditambah pula dengan perkara-perkara baru, antaranya termasuklah tilawah Al-Quran yang telah mengharumkan nama negara di kalangan negara-negara Islam.

Sementara langkah-langkah ini sedang dikelolakan, dunia Islam sejagat telah bangun semula, didorong oleh satu kesedaran baru tentang kemurnian Islam dan peranan yang boleh dan patut dimainkannya dalam hal ehwal negara dan peribadi. Kesedaran baru ini, yang menjadi ketara dalam dekad tujuh puluhan, juga dirasai di Malaysia. Dalam keadaan ini, Kerajaan Persekutuan sendiri telah terdorong untuk meluas dan mengukuhkan programnya mengenai hal ehwal Islam. Sehubungan dengan ini, usaha-usaha baru telah diambil, antaranya termasuklah penubuhan sekolah-sekolah menengah agama berasrama penuh, Universiti Islam Antarabangsa, Bank Islam, Syarikat Insurans Islam dan pengukuhan Bahagian Hal-Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. Selaras dengan usaha-usaha ini, satu lagi usaha yang dipanggil 'Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pentadbiran' telah diperkenalkan pada tahun 1985.

Rasional

Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pentadbiran adalah sebahagian daripada pelbagai usaha Kerajaan Malaysia untuk memasukkan unsur-unsur Islam dalam pentadbiran dan kehidupan rakyat Malaysia. Rasional Kerajaan memberi perhatian kepada nilai-nilai khususnya nilai-nilai Islam ialah:
"Dalam usaha untuk memelihara maruah Warganegara Malaysia, maka perlulah ia mempunyai satu identiti yang kukuh. Dalam konteks ini, unsur yang terpenting sekali dalam pembentukan identiti Warganegara Malaysia ialah nilai. Ia merupakan satu faktor utama yang boleh memastikan kelahiran sesebuah masyarakat yang disegani. Sesuatu bangsa yang tidak mempunyai nilai kehidupan yang tertentu akan mudah menjadi mangsa kepada bangsa lain yang sentiasa berusaha mengembangkan nilai-nilainya dan dengan perkembangan ini akan dapat menguasai bangsa yang tidak mempunyai nilai-nilai yang kukuh."

Bagi masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum dan agama dan menjalani cara hidup yang berbeza-beza, pengamalan nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua rakyat adalah menjadi asas penting dalam usaha ke arah membentuk identiti dan perpaduan. Tanpa nilai yang universal ini rakyat akan terdorong untuk menerima dan menyanjung nilai-nilai lain yang sangat asing bagi masyarakat Malaysia. Ini akan menyebabkan kesetiaan rakyat Malaysia serta identitinya sebagai satu warganegara akan menjadi kabur dan maruah bangsa tidak dijunjung tinggi dan mungkin mereka akan memperkecil-kecilkan negara dan bangsa sendiri. Dengan itu rakyat Malaysia haruslah mempunyai identitinya sendiri dengan setiap individu, organisasi dan semua sektor yang melaksanakan pelbagai aktiviti menjalankan kerja yang boleh memberikan sumbangan kepada kesejahteraan negara. Urusan-urusan yang dijalankan dengan penuh rapi, teliti, amanah dan rasa bertanggungjawab boleh membawa kepada pembentukan identiti yang diperlukan oleh sesebuah negara seperti Malaysia ini. Tanpa penerimaan nilai-nilai hidup yang mulia tidak mungkin identiti yang membanggakan dapat dicapai.

Sebagaimana yang sedia dimaklumi 'identiti' tidak boleh pisahkan daripada nilai. Persoalannya ialah; "Apakah nilai yang boleh digunakan bagi mengukuhkan sesuatu identiti?" Ramai yang berpendapat masalah nilai lebih sesuai diserahkan kepada individu-individu dan komuniti-komuniti yang berkenaan untuk menentukannya. Tetapi ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah ia akan berakhir dengan kekeliruan yang berterusan di dalam masyarakat. Oleh itu adalah sangat wajar sekiranya dijelaskan secara langsung nilai yang perlu diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Bagi masyarakat Malaysia adalah tepat sekiranya nilai itu diasaskan kepada kehendak dan pengajaran Islam bagi membentuk sebuah negara yang produktif dan bermoral tinggi. Mungkin pada awalnya ia akan dipersoalkan menerusi kacamata agama atau budaya lain kerana memilih nilai yang diasaskan kepada satu agama sahaja. Tetapi dengan merenung kembali dan memahami negara Malaysia itu sendiri, setiap rakyat akan mendapati dan menyedari bahawa langkah untuk memilih nilai Islam itu adalah langkah yang wajar. Sebaliknya pula mereka yang tidak memahami tentang kedudukan Negara Malaysia dari segi geografi, sejarah, kebudayaan, perlembagaan dan lain-lainnya akan terus mempertikaikan perkara ini. Walaubagaimanapun, setelah melihat secara objektif, maka tidak akan ada satu sebab pun untuk menolak bahawa nilai yang berasaskan kepada agama Islam itu ialah yang paling sesuai untuk membangunkan masyarakat Malaysia umumnya. Nilai-nilai Islam itu boleh menjadi penggerak ke arah membanteras unsur-unsur keburukan yang menjadi musuh utama negara ini seperti fahaman komunis, kemiskinan, rasuah, kecuaian, kejahilan, penyelewengan dan sebagainya yang sentiasa mengancam usaha-usaha perpaduan rakyat dan pembangunan negara.

Al-Quran juga telah menamakan agama Islam sebagai agama yang bernilai. Penamaan ini memberikan keyakinan kepada semua orang bahawa kandungan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran itu adalah merupakan nilai-nilai yang mulia kerana ia merupakan bimbingan-bimbingan (hidayah) yang datang daripada Allah s.w.t. dan ditujukan kepada semua manusia, bukan sahaja kepada yang beragama Islam. Di antara bimbingan-bimbingan yang terpenting ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan moral (akhlak). Ini bererti bahawa apa yang dimaksudkan dengan Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pentadbiran ialah bimbingan pembentukan akhlak yang berfaedah dan berfungsi dalam kehidupan setiap rakyat menuju ke arah ketinggian maruah di samping menanam nilai-nilai yang murni dan membina ke dalam sistem pentadbiran negara.

Pemilihan pentadbiran negara sebagai komponen yang pertama dalam penerapan nilai-nilai Islam adalah antara lain berasaskan tanggungjawab Kerajaan memastikan kelicinan jentera pentadbiran Kerajaan yang merupakan saluran terpenting dalam pelaksanaan sesuatu dasar. Kejayaan rancangan-rancangan yang diatur oleh Kerajaan sebahagian besarnya bergantung kepada penjawat-penjawat dalam perkhidmatan awam. Penghayatan nilai-nilai Islam oleh mereka akan menjamin kelancaran dan kecekapan jentera Kerajaan yang besar dan menghindarkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan sebagainya.
Bagi menjayakan pentadbiran Kerajaan, nilai-nilai Islam yang diutamakan boleh diamalkan oleh semua rakyat Malaysia, sama ada mereka Islam atau bukan Islam. Menurut YAB. Perdana Menteri, nilai-nilai yang diutamakan untuk pentadbiran yang boleh diterima oleh orang Islam dan bukan Islam ialah amanah kejujuran, tanggungjawab, rajin, ikhlas, tertib, disiplin, mengutamakan masyarakat lebih daripada diri sendiri, sanggup berkorban, tidak tamak, berpandangan jauh, bermoral dan berkelakuan baik dan lain-lain.

Objektif

Objektif dasar ini adalah seperti berikut:
(i) Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bermaruah, beridentiti
kukuh dan disegani oleh masyarakat lain;
(ii) Menubuhkan sebuah 'negara bahagia';
(iii) Menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas yang
dipertanggungjawabkan; dan
(iv) Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu.

Berdasarkan kepada objektif-objektif ini adalah jelas bahawa dasar ini bukannya bertujuan mengislamisasikan rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam, tetapi sebenarnya memupuk amalan nilai-nilai murni yang boleh diterima oleh semua pihak dan golongan kerana agama-agama lain juga menitikberatkan amalan nilai-nilai seperti ini.

Nilai-nilai Islam
Hanya sebelas daripada nilai-nilai Islam yang banyak telah dipilih untuk dijadikan asas dasar ini. Nilai-nilai tersebut ialah:
Amanah;
Tanggungjawab;
Ikhlas;
Dedikasi;
Sederhana;
Tekun;
Bersih;
Berdisiplin;
Bekerjasama;
Berbudi Mulia; dan
Bersyukur.

Sebelas nilai ini dipilih kerana ia merupakan unsur-unsur yang boleh diterima sebagai kunci kepada kejayaan dalam menjalankan urusan-urusan kehidupan terutamanya dalam pentadbiran sesebuah negara.
Bagaimanakah nilai-nilai Islam ini boleh dihayati? Berikut ialah takrif/pandangan mengenai sikap dan budaya kerja berdasarkan nilai-nilai Islam yang ingin diterapkan ke dalam pentadbiran awam.

Amanah
(i) Menyedari hakikat bahawa tugas adalah amanah yang perlu
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
(ii) Mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan;
(iii) Menghindarkan dengan rela hati kepentingan diri dari mengatasi
kepentingan tugas;
(iv) Menentukan tiada penyelewengan dalam tugas sama ada dari segi
masa, kuasa, sumber wang dan peralatan serta tenaga kerja; dan
(v) Mengutamakan kepentingan awam sebagai teras perkhidmatan.

Tanggungjawab
(i) Menerima hakikat akauntabiliti akhir adalah terhadap Tuhan, di
samping pekerjaan dan majikan;
(ii) Melakukan tugas dengan kesedaran terhadap implikasi baik dan
buruknya iaitu sentiasa waspada dan jujur;
(iii) Bersedia berkhidmat dan menghulurkan bantuan bila-bila sahaja
diperlukan;
(iv) Bercita-cita untuk tidak mengkhianati kepentingan organisasi/
instutusi/awam dalam menjalankan tugas; dan
(v) Bersedia menjaga maruah agama, bangsa dan negara.

Ikhlas
(i) Berhati mulia dalam melaksanakan tugas tanpa mengharapkan
balasan dari manusia;
(ii) Mempunyai niat bertugas kerana Tuhan, kerana mencari rezeki yang
halal serta mencari keredhaannya; dan
(iii) Mengikis sebarang unsur "kepentingan diri" dalam melaksanakan
tugas sebagai asas pengisian amanah.

Dedikasi
(i) Kesetiaan yang tinggi kepada tujuan organisasi di bawah
peraturan-peraturan yang ada;
(ii) Komited kepada sebarang perubahan yang positif dan kepada
kebaikan;
(iii) Sedia mengubah sikap demi kebaikan bersama dan tugas;
(iv) Sedia memulakan pembaikan; dan
(v) Berinisiatif dan proaktif dalam melaksanakan tugas harian.

Sederhana
(i) Menjamin perseimbangan equilibrium dalam diri dan tugas;
(ii) Keseimbangan dalam membuat keputusan dengan mengambil kira fakta
fakta yang terdapat dalam alam sekitar;
(iii) Rajin mempelajari pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan untuk
membaiki cara bekerja;
(iv) Berusaha gigih untuk menghasilkan kerja yang memuaskan pihak-
pihak yang berharap kepadanya; dan
(v) Berusaha gigih bagi memperbaiki hasil kerja sehingga mencapai
tahap cemerlang.

Tekun
(i) Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kesempurnaan dalam
tugas dan kehidupan;
(ii) Berusaha meninggikan imej perkhidmatan dan organisasi;
(iii) Rajin mempelajari pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan untuk
membaiki cara bekerja;
(iv) Berusaha gigih untuk menghasilkan kerja yang memuaskan pihak-
pihak yang berharap kepadanya; dan
(v) Berusaha gigih bagi memperbaiki hasil kerja sehingga mencapai
tahap cemerlang.

Bersih
(i) Mengamalkan kebersihan hati dalam menjalankan tugas seharian;
(ii) Mengamalkan kebersihan pakaian, bangunan dan alam sekitar
sebagai satu cara hidup;
(iii) Bersih dalam pemilikan harta dan perjalanan tugas;
(iv) Membuat pertimbangan yang teliti dan adil dalam membuat
keputusan;
(v) Berkhidmat demi kebajikan semata-mata; dan
(vi) Menjauhi hawa nafsu dan emosi dari mempengaruhi pekerjaan dan
pemikiran dalam membuat keputusan.

Berdisiplin
(i) Mengetahui priority dan mengutamakan yang lebih utama;
(ii) Menilai tinggi masa dan janji;
(iii) Mengamalkan cara bekerja yang kemas dan terancang; dan
(iv) Mempunyai etika kerja dan profesionalisme yang tinggi.

Bekerjasama
(i) Mengamalkan sikap tolong-menolong dalam melaksanakan kerja;
(ii) Sentiasa secara sukarela menyertai aktiviti-aktiviti organisasi
sebagai sebahagian daripada usaha mempertingkatkan semangat kerjasama;
(iii) Mengutamakan kepentingan organisasi dan pasukan di tempat kerja
daripada kepentingan peribadi;
(iv) Mengamalkan permuafakatan dalam semua perkara kepentingan
bersama; dan
(v) Mengelakkan konflik kepentingan berdasarkan peribadi:
Mengorbankan kepentingan diri yang bercanggah dengan kepentingan organisasi, agama, bangsa dan negara.

Berbudi Mulia
(i) Bermanis muka sepanjang masa;
(ii) Bertimbang rasa dan bertolak-ansur;
(iii) Menghormati rakan sejawat dan pelanggan/pelawat; dan
(iv) Sentiasa memulakan 'pertanyaan' dengan tujuan untuk menolong
pelanggan/pelawat.

Bersyukur
(i) Bersyukur kerana dapat melakukan tugas untuk menjamin
kesejahteraan hidup sebagai seorang anggota masyarakat;
(ii) Berkecenderungan melihat keadaan dengan lebih positif sehingga
menggerakkan untuk lebih berusaha gigih;
(iii) Menghayati budaya kerja yang bersopan dan tidak bertentangan
dengan kehendak agama (nilai-nilai agama dan kerohanian);
(iv) Tidak berbangga dengan kedudukan dan pangkat;
(v) Tidak membazirkan perbelanjaan untuk perkara yang sia-sia;
(vi) Berkhidmat sebagai ibadah; dan
(vii) Bercita-cita menjadi manusia yang mempunyai sumbangan yang
banyak kepada masyarkat, negara dan agama.


Penghayatan terhadap nilai-nilai akhlak yang murni dan membina itu akan memudahkan usaha-usaha untuk memajukan berbagai-bagai bidang yang diperlukan oleh sesebuah negara seperti kesihatan, pendidikan, ekonomi, pembangunan, undang-undang

sumber dari : kg dodoi boys.

Friday, April 29, 2011

Trio Datuk T baru selesai buat sumpah laknat.

KUALA LUMPUR: Trio Daruk T iaitu Datuk Shazryl Eskay Abdullah, Tan Sri Rahim Thamby Chik dan Datuk Shuib Lazim hadir di Masjid Amru Ibni Al As, Bandar Baru Sentul bagi melakukan sumpah laknat berhubung isu rakaman video seks yang didakwa membabitkan individu mirip Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan seorang wanita dipercayai warga asing.

Majlis itu dibuat bermula kira-kira jam 4.15 petang tadi dan tamat jam 4.25 petang.
Shazryl buat sumpah laknat bagi pihak dua yang lain. - BERITA ONLINE.

untuk cerita bergambar sila ke KLIK SINI


KECOH...!!!! KECOH !!!!! KECOH !!!!! ,

Masjid Amru al-As, Bandar Baru Sentul kecoh bila AMK angkatan Muda Keadilan telah menggangu majlis Angkat SUmpah Lakhnat yang akan di lakukan Ahli perniagaan Datuk Shazryl Eskay Abdullah, Tan Sri Abdul Rahim Thamby Chik dan bekas bendahari agung Perkasa Datuk Shuib Lazim.

AMK di ketuai oleh Ketua Angkatan Muda nya saudara Shamsul Iskandar Mad Akin yang turut di sertai lebih kurang 50 orang AMK yang lain.

Turut di laporkan Shamsul Iskandar Mad Akin cuba merampas Mikrofon mimbar bagi menghalang Sumpah Laknat di lakukan oleh Trio Datuk T.
Upacara lafaz Sumpah Laknat oleh Trio Datuk T di batalkan dan pengerusi masjid meminta agar orang ramai beredar tampa membuat kekacauan.
 sumber dari: KL POS.

Demi Kebenaran, blowjob, cowgirl & missionary


sumber dari PAPA GOMO.

ini bukan masalah nya nak mengaibkan orang atau pun tidak,,, tapi ini kerana satu kebenaran, TERIMA LAH walaupun pahit untuk menelannya..aku sanggup di maki hamun kerana kebenaran.

Thursday, April 28, 2011

KEJUTAN: ITU BUKAN ANWAR IBRAHIM....!!!!!

Juak juak pakatan sudah melompat, mereka telah sedaya upaya mengguna kepakaran ICT untuk menyekat tersebarnya video porno ketua pembangkang,  

kalu dah kata itu bukan ketua pembangkang kenapa harus menyekat. kenapa melompat tinggi sangat, biar lah rakyat tengok. arab sendiri kata itu bukan Anwar Ibrahim.  so nak mengelabah tak tentu pasai kenapa.

berjuta video video seperti ini di dalam internet, kenapa mereke tak cuba menyekat, 
arab pun pelik lah, BERANI KERANA BENAR.

Kami sudah tidak sanggup lagi mendengar " INI ADA LAH KONSPIRASI" semoga di percepatkan siasatan dan terus membuktikan siapa kah PELAKON ITU,  jangan biarkan isu ini terus menjadi mainan politik murahan, rakyat sekarang didalam kegelisahan, 

KALU PADI KATAKAN PADI, TIDAK KAMI TERTAMPI TAMPI, 
KALU JADI KATAKAN JADI..JANGAN BIARKAN RAKYAT TERNANTI NANTI.


Tuesday, April 26, 2011

AKU CABAR ANWAR IBRAHIM MASUK PAS.

Di kala nyawa Anwar di hujung tanduk dengan masalah moralnya ada la pula pencacai PAS takut kehilangan manusia anugerah tuhan. Anwar diseru untuk menyertai PAS agar segala dosa-dosa silamnya boleh diampunkan oleh Nik Aziz...pas tu confirm masuk syoorga...
Komen Arab : aku cabar anwar ibrahim masuk PAS, sememang nya dari dulu kala lagi, PAS tidak mempunyai pemimpin kerana itu mahu tidak mahu kerna jugak terima peliwat ini. harap lepas nie kepada pesalah2 rogol dan liwat boleh masuk PAS, dan dosa terus di hapuskan

Monday, April 25, 2011

SATU JAWAPAN KEPADA ISU ARAK DAN JUDI.... MESTI BACA.!!!

gambar hiasan saja.. tiada kena mengena yang hidup atau yang telah mampus.

Arak adalah sejenis minuman yang memabukkan. Ia ditegah dan dilarang oleh semua agama, istimewa sekali, Islam. Oleh itu apabila kita melihat seseorang itu meminum arak, bererti kita melihat seorang yang sedang melanggar ajaran dan hukum agama. Ada sesetengah pihak berpendapat, jika kerajaan atau pemerintah mengizinkan arak dijual, maka kerajaan juga dikatakan sudah melanggar ajaran dan hukum agama.

Dalam Islam, larangan meminum arak untuk memartabatkan kehidupan ummah, dilaksanakan secara bertahap. Peringkat pertama, meminum arak dilarang secara perbandingan dan berunsur sindiran, sebagaimana yang termaktub dalam ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Ketika itu, sebuah masyarakat baru Islam sedang dalam proses pembinaan. Surah itu ialah surah al-Baqarah, dan ayatnya ialah yang ke-219. Ayat ini membawa maksud:

Dan mereka bertanya kepada engkau (hai Muhammad) berkenaan dengan judi dan arak, katakanlah, bahawa kedua-duanya itu adalah dosa besar, dan ia ada memberi manfaat kepada manusia. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya.

Adalah jelas, pada tahap ini, Allah Taala sekadar menegah dengan mengutarakan suatu nilai dosa. Terselit juga kata-kata yang sinis, bila ditegaskan bahawa dosanya lebih besar daripada manfaat.

Pada peringkat kedua, Allah Taala menurunkan ayat selanjutnya, iaitu ayat ke-43 surah al-Nisa. Antara kandungannya ialah Allah Taala melarang orang Islam menunaikan solat ketika mereka mabuk, sehinggalah mereka benar-benar mengetahui apa yang mereka bacakan. Pada tahap ini pun arak dan judi masih belum diharamkan secara tegas atau meliputi semua situasi.

Akhirnya, Allah Taala menurunkan firman-Nya sebagaimana yang termaktub dalam surah al-Maidah, ayat 90. Dengan tegas, ayat ini mengatakan bahawa arak, judi, menyembelih korban untuk berhala dan nujum itu adalah lebih keji, dan lahir daripada perbuatan syaitan.

Berdasarkan urutan turunnya ayat-ayat ini, jelaslah bagi kita bahawa Allah Taala tidak membuat larangan secara sekali gus, tetapi bertahap sesuai dengan tahap dan pembangunan ummah pada ketika itu. Lagi pun, di peringkat akhir, meminum arak pada ketika itu sudah bertukar menjadi suatu kebiasaan, bahkan menjadi amalan dan lumrah.

Melihat kepada proses larangan seperti dalam kes pengharaman arak yang dilakukan secara tadrij (berperingkat), ini menggambarkan Islam mementingkan pendidikan daripada paksaan dan bukannya untuk menunjukkan kuasa mutlak ke atas umatnya, ataupun ke atas kaum-kaum lain.

Pernah berlaku di zaman Rasulullah s.a.w. beberapa orang sahabat didapati memecahkan tempat menyimpan arak milik bukan Islam. Rasulullah s.a.w. telah meminta supaya para sahabat berkenaan membayar diat (ganti rugi) yang jumlahnya setimpal dengan nilai barangan yang telah dirosakkan. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: Siapa menyakiti kafir zimmi, maka tidak dari kalangan kami.

Ini boleh dijadikan asas bahawa orang bukan Islam boleh meminum minuman yang memabukkan atau memprosesnya, selagi tidak memudaratkan orang lain. Namun, mereka perlu sedar bahawa perbuatan tersebut bercanggah dengan ajaran dan budaya umat Islam. Jika mereka hendak meneruskan juga perbuatan tersebut, maka hendaklah dilakukan secara yang tidak mengganggu umat Islam seperti di tempat-tempat khusus dan tersembunyi.

Penyesuaian ini adalah bertepatan dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 256 yang bermaksud: Tiada paksaan dalam agama.

Sememangnya Islam tidak memaksa orang bukan Islam memeluk Islam. Mereka juga tidak dipaksa untuk mengamalkan asas-asas ajaran Islam, dan jika mereka memilih untuk melakukan demikian, Islam juga tidak melarangnya.

Pengajaran dan pembinaan hukum Islam, seperti dalam kes pengharaman arak ini amat sesuai dengan situasi yang wujud di Malaysia, iaitu umat Islam dan bukan Islam hidup bersama dalam sebuah entiti negara.

Sebelum menghuraikan kesesuaian ini, kita perlu memaklumi bahawa dalam pemikiran politik pentadbiran Islam, terdapat satu prinsip yang perlu dipatuhi oleh pemimpin apabila mereka ingin memutuskan sesuatu tindakan atau dasar terhadap rakyatnya. Prinsip itu terkandung dalam siasah syariah. Imam Syafie r.a. dalam kitabnya Asybah Wa al-Nazair ada membincangkan suatu kaedah yang bermaksud: Pemimpin seharusnya bertindak ke atas rakyatnya berdasarkan kesesuaian maslahah (kebajikan dan kepentingan umum).

Berbalik kepada isu arak di Malaysia, para ummah tertanya-tanya apakah hukum ke atas suatu pemerintahan yang menghalalkan pengimportan arak dan membenarkan rakyat bukan beragama Islam meminum arak secara berlesen? Begitu juga tentang cukai yang dikenakan ke atas najis tersebut.

Ada pendapat yang mengatakan bahawa cukai itu halal, sekiranya cukai berkenaan bercampur dengan cukai-cukai barangan yang halal lain. Pendapat ini, seolah-olah menyamakan arak itu dengan air mutanajjis. Air tersebut ialah air yang bercampur antara najis dengan air mutlak dan campurannya pula melebihi dua kolah. Air ini dikira boleh digunakan untuk keperluan bersuci seperti wuduk, mandi dan sebagainya.

Jika inilah kiasannya, maka ia tidak tepat dan tidak sesuai. Ini kerana dalam masalah air mutanajjis ini, air berkenaan benar-benar bercampur dan tidak boleh dipisahkan lagi. Walhal, dalam kes cukai, jumlahnya boleh dipisahkan di antara satu cukai dengan cukai yang lain. Ini bererti pendapatan hasil daripada cukai arak boleh dipisahkan dan dimasukkan dalam kumpulan wang yang khusus.

Dalam soal hukum ke atas pemerintahan yang membenarkan pengimportan arak adalah berbeza. Perlu diketahui bahawa mereka yang mengimport arak bukanlah golongan orang Islam. Bagi bukan Islam, meminum arak adalah satu budaya. Sudah pasti mereka akan membawa masuk arak sama ada secara diizinkan oleh pemerintah ataupun tidak.

Jika pemerintah mengizinkan, bererti pemerintah dapat mengawal dan memantau kegiatan membekal, menyimpan, menjual dan meminum arak, selain mendapat hasil daripadanya.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab., beliau pernah mengenakan cukai import ke atas minuman keras yang dibawa masuk dari luar negara. Hasil kutipan tersebut dimasukkan ke dalam sumber am negara dan dibelanjakan untuk pengurusan infrastruktur seperti jalan raya.

Ini menggambarkan suatu pemerintahan yang bijaksana bila pengimportan najis tersebut dibenarkan dan dikawal. Maksudnya, pemerintah telah mengambil langkah memilih bahaya (kemudaratan) yang sedikit daripada bahaya yang lebih besar. Ini adalah satu lagi prinsip yang terdapat dalam usul fikah, yang mengizinkan kewajaran ke atas sesuatu tindakan. Malah dalam usul fikah juga terdapat perkara yang menekankan menangani bahaya yang khusus adalah lebih diutamakan daripada bahaya yang umum (yang boleh melibatkan kemudaratan yang lebih besar).

Dalam hal ini, kerajaan Malaysia tidak memberi kebebasan sewenang-wenangnya terhadap arak, baik dari segi iklan atau penjualan kepada rakyatnya. Pada masa yang sama, kerajaan juga telah tidak memaksa rakyat bukan Islam meninggalkan budaya minum arak kerana melakukan sesuatu secara paksaan akan hanya mengundang keburukan. Lebih penting dari itu, kerajaan juga mengambil langkah mendidik warganya supaya jangan terjebak dalam lembah judi dan arak.

Inilah persepsi yang sepatutnya difahami apabila kerajaan mengizinkan pengimportan ke atas arak, atau mengeluarkan lesen judi. Kerajaan Malaysia tidak menghalalkan arak dan judi ataupun bertujuan mendorong dan menggalakkan lagi rakyatnya berjudi dan meminum arak. Tegasnya arak dan judi adalah untuk mereka yang bukan beragama Islam, yang menjadikan judi dan arak itu sebagai lumrah dalam kehidupan mereka. Lagi pun undang-undang dalam enakmen syariah di setiap negeri ada memperuntukkan fasal-fasal yang menjatuhkan hukuman ke atas kegiatan dan penglibatan umat Islam dalam kes judi dan arak.

Begitu juga dengan persoalan yang sering diajukan oleh mereka yang tidak berpuas hati dengan cara kerajaan membelanjakan wang-wang haram itu. Mereka tidak sedar bahawa Rasulullah s.a.w sendiri pernah mengambil cukai daripada masyarakat Yahudi Madinah, atau masyarakat zimmi. Sudah pasti wang cukai yang dibayar oleh masyarakat ini bergelumang dengan sumber-sumber yang haram di sisi ajaran dan syariat Islam.

Dalam satu riwayat Imam Bukhari r.a yang dipetik dari Ibnu Umar r.a., bahawa ketika Rasulullah s.a.w. ada membuat perjanjian perdamaian dengan penduduk Khaibar, timbul satu permohonan dari Sayah yang telah meminta harta Huyai. Rasulullah s.a.w. menjawab:

Harta Huyai telah tiada (harta tersebut) telah dibelanjakan untuk keperluan perang.

Dengan itu, adalah jelas Rasulullah s.a.w. pernah menggunakan harta orang Yahudi. Dalam hal di atas, individunya ialah Huyai bin Akhthab bin Sayah – bapa mertua Nabi s.a.w. sendiri. Kegunaannya ialah untuk kepentingan negara iaitu perang.

Imam Malik menyebut, tindakan menggunakan harta untuk kepentingan negara sebagai maslahah al-’ammah atau keperluan umum. Hikmahnya ialah, jika harta tersebut tidak diambil atau digunakan, harta berkenaan akan jatuh ke satu pihak yang mungkin menggunakannya untuk mencemarkan nama baik negara, ataupun menentang kerajaan, ataupun untuk keperluan yang manfaatnya tidak dapat diperoleh oleh masyarakat umum.

sumber dari posting kawan kawan, 

Komen Arab : Pihak pembangkang begitu komited menyerang Kerajaan UMNo dan BN dalam menangani isu judi dan arak kononnya hasil pendapatan negara ada lah datang dari hasil judi dan arak, mereka bercakap tak pakai otak main bedal je , 

Saturday, April 23, 2011

UBAH SEKARANG. SELAMATKAN MALAYSIA


Kata2 jin dalam filem P Ramlee : Hahahahahaha ........ harta itu Ahmad Albab yang punya...... hahahahaha... Kata Anwar Aljuburi pulak : Malaysia ini bukan MELAYU yang punya ........ Malaysia ini Cina yang punya ....... Malaysia ini India yang punya ............... hahahahahaha ............ Bangsat Melayu PKR nih,

dia peduli apa,,,,rakyat nak bergaduh ke apa...janji dia dpt jadi PM. itu je matlamat sebenarnya..sebab Amerika dok tunggu dia..kalu dia tak jadi gak PM lepas nie, amerika akan tinggal dia.. pastu dia akan hancurkan orang melayu. biar umno tak dpt...pkr tak dpt. pas pun tak dpt jadi PM. itu perjuangan dia sekarang... !!! lawannnn tetap lawannnnnnnnnn...

UBAH SEKARANG. SELAMATKAN MALAYSIA. itu kata kata buku jingga..
UBAH SEKARANG, SELAMATKAN ANWAR IBRAHIM.. ini je nawaitu sebenar dia..

Thursday, April 21, 2011

DAP - guna proksi untuk kaut projek kerajaan..!!!

Kes kematian TBH yang sedang disoal dalam Suruhanjaya Diraja hari ini mendedahkan kebenaran kepada kita bahawa DAP bangsat yang selama selalu menuduh pemimpin UMNO dan kroninya kaut projek , rupa-rupanya mereka ini lagi petualang babi besar punya !

Puak-puak chauvinis ini rupa-rupanya guna syarikat Bumiputra yang menjadi barua mereka untuk kaut segala projek-projek dari kerajaan negeri Pakatan seperti di Selangor .KLIK SINI

Komen Arab : DAP ini memang dok tau dah, !!! sifat haram jadah dan bangsat nya sudah terserlah...!!!

KUASA DIUTAMAKAN, RAKYAT MAMPUIH PI LAH..!!!

photo dari blog panglima perang cyber


saya janji ini...saya janji itu, tapi semua nya apa pun tak ada,  KUASA DIUTAMAKAN, RAKYAT MAMPUIH PI LAH..

Tuesday, April 19, 2011

Tajuk lagu Kantoi


Nyanyian Nurul Izzah kepada Papa

Semalam I call papa, papa tak answer
Papa kata Papa keluar pergi dinner
Papa kata papa keluar dengan kawan papa
but when I called Karpal he said it wasn't true

So I drove my car pergi Damansara
Khalid Jambul kata maybe Papa tengok bola
Tapi bila I sampai... papa, papa tak ada
Lagi la I jadi gila

So I called and called sampai papa answer
papa kata sorry my daughter tadi tak dengar
My phone was on silent, I was in the meeting
Tapi latar belakang suara perempuan China

Sudahlah papa, I don't believe you
I've always known that your words were never true
Why mama always with you?
I pun tak tahu
No wonder la your friends pun backstab you

So I guess that's the end of our story
Akhir kata best friends papa Eskay bagi tahu
Tapi last-last kita dapat tahu papa gi hotel tu
You left your jam Omega kat situ

Komen Arab : sumber dari blog papa gomo, ada seorang memberi komen dengan menghantar lirik lagu ini..KLIK KAT SINI lirik lagu
 

Wahai Saifuddin Nasution kenapa dengan kamu nie!!!

Meskipun siasatan berhubung video seks yang didakwa membabitkan seorang pemimpin pembangkang difokuskan terhadap pengedaran bahan lucah, PKR percaya peguam negra akan menggunakan peluang itu untuk mengheret ketua umumnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

“Kita yakin bahawa Peguam Negara di bawah arahan rejim BN akan tetap mencari jalan untuk mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah,” kata setiausaha agung PKR Saifuddin Nasution.

“Ini kerana seluruh episod konspirasi ini direka bertujuan menghancurkan kerjaya politik Datuk Seri Anwar Ibrahim,” katanya. - malaysiakini.
Komen Arab : Kalau itu bukan Anwar kenapa takut sangat nie...kenapa nak heret nama peguam negara, belum apa apa lagi dah keluar kenyataan, BERANI KERANA BENAR,Monday, April 18, 2011

POLIS KATA ITU BUKAN ANWAR.....!!!!! FITNAH !!!! FITNAHH !!! FITNAHH!!!

Dengan kenyataan ini, polis dengan sendirinya mengesahkan bahawa pelakon dalam video tersebut bukan Anwar.- keadilan daily

Mereka ini dari keadilan daily tak habis -habis nak membelit, pihak polis hanya mengeluarkan kenyataan bahawa pihak polis akan mengambil tindakan di atas kesalahan kerana mengedar video sex,

lagi sekali mereka main silap mata pulak dah..!!! memang juak juak pembangkang nie haram jadah bin dungu lah,  masih ingat tak lagi KISAH 16 SEPT,  percaya sungguh sungguh, kononnya mereka akan pergi ke putrajaya, now kisah baru skrip yg baru buat lagi pembohongan dan putar belitkan fakta,  masyAllah !!!!


KUALA LUMPUR: Seperti skrip politik, sebaik sahaja pilihan raya Sarawak berakhir, polis menumpukan siasatan kepada pengedaran video seks yang didalangi Datuk T.

Bernama melaporkan kenyataan Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk Acryl Sani Abdullah Sani yang berkata bahawa siasatan mengenai video seks itu telah siap dan siasatan kini menjurus kepada Seksyen 292 Akta Kanun Keseksaan kerana kesalahan mengedar bahan lucah.

“Bagi pihak kami (polis), siasatan telah lengkap dari setiap sudut menjurus kepada Seksyen 292 Akta Kanun Keseksaan (kerana kesalahan mengedar bahan lucah).

“Terpulang kepada Peguam Negara untuk mengambil sebarang tindakan susulan terhadap kes ini dan sekiranya ada mana-mana perkara yang perlu disiasat semula (atas arahan Peguam Negara), kita akan siasatlah,” kata Acryl seperti yang dipetik Bernama.

Pengedar dan pemilik video lucah itu ialah bekas Ketua Menteri Melaka Tan Sri Rahim Thamby Chik, ahli perniagaan Datuk Shazryl Eskay Abdullah dan Bendahari Perkasa Datuk Shuib Lazim.

Dengan kenyataan ini, polis dengan sendirinya mengesahkan bahawa pelakon dalam video tersebut bukan Anwar. - keadilan daily

arab tujukan lagu ini khas untuk juak juak pembangkang

Sunday, April 17, 2011

Dr Novandri berhujah didalam MIM,

Cabaran besar BN berdepan politik chauvinis dan ultra kiasu !

PRN Sarawak telah selesai hasilnya dan memberi kita banyak petunjuk bagaimana suasana politik PRU 13 ini nanti . Pengundi Cina dijangka akan terus mengamalkan politik kaum yang menebal nanti sepertiman di PRN Sarawak semalam setelah dihasut pelbagai dakyat perkauman kuat , chauvinis oleh parti Big Brother Pakatan iaitu DAP .

Kesannya , mereka tidak akan memberi undi kepada BN meskipun yang menjadi calon BN adalah dari parti kaum Cina seperti SUPP . Ini kerana bagi mereka sekarang inilah masanya yang terbaik untuk mereka berkuasa dan menjadi Ketua bukan lagi mengikut telunjuk bangsa lain.

Ini lah yang ditanam kuat oleh pemimpin2 DAP di ceramah2 mereka . Sehingga ada calon DAP itu mempersoalkan kaum mereka pun ada hak menjadi Ketua Menteri seperti di Sarawak bukan sahaj Bumiputra Sarawak . Isu ini juga diulas oleh blogger Sense ,credbility & accoutability
http://sensecredaccountability.blogspot.com/2011/04/finale-prn-sarawak-betapa-sakitnya-hati.html

Selain itu rakan blogger MPP juga turut mengulas mengenai sokongan kuat kaum CINA di bandar terhadap di DAP semasa kempen pilihanraya Sarawak . http://mediapermatangpauh.blogspot.com/2011/04/bn-akan-kehilangan-kawasan-majoriti.html

Menurutnya , kaum Cina percaya bahawa DAP tidak mengikut telunjuk bangsa lain kerana parti itu mengetuai Pakatan Rakyat . DAP dalam Pakatan memang Big Brother malah Anwar Omega dan PAS pun terpaksa ikut telunjuk mereka sebelum ini .

Ini lah cabaran yang besar BN harus tempuhi untuk berdepan pada PRU 13 akan datang . Kawasan bandar di seluruh negara ibarat kawasan Hitam buat BN kerana majoriti penduduk di situ adalah kaum Cina .

BN harus fikir strategi terbaik untuk menangkis cara politik DAP dan Anwar yang selalu bangkitkan emosi rakyat dengan menggunakan isu perkauman . Jika trend pengundi Cina sokong DAP tidak dibendung , maka akan besar kepala puak2 ultra kiasu ini seperti Kit Siang ,Guan Eng dan Karpal Singh .

Ikuti juga analisis oleh blog MIM mengenai PRN Sarawak dan politik kaum Cina ....

 Jika kita perhatikan jadual di atas, kita akan dapat gambaran perspektif politik masa depan yang perlu diambil dengan sangat serius oleh parti-parti politik yang sedia ada terutamanya parti Barisan Nasional (BN) dan Pakatan Rakyat (PR)

1. Pakatan Rakyat (PR) sebenarnya hanya berkisar kepada parti DAP. Itu sahaja. Parti PAS dan PKR hanya bertenggek kepada kekuatan parti DAP yang sering membakar sentimen perkauman yang kuat di kalangan penduduk bandar-bandar besar.

2. Kekalahan teruk parti PKR dan PAS di Sarawak sebenarnya sudah dijangkakan. Cumanya jentera propaganda parti pembangkang seperti blog dan portal cuba menyembunyikan kelemahan parti-parti tersebut dengan memberi gambaran yang salah kepada penyokong-penyokong parti tersebut.

3. Peningkatan kerusi parti DAP di Sarawak adalah merupakan satu proses yang perlu dilihat dengan teliti kerana peningkatan tersebut berkait rapat dengan undi dan sokongan kaum Cina dan proses pembandaran.

4. Boleh dikatakan bahawa kaum Cina di bandar telah memberi isyarat yang sangat keras dan nyata kepada parti-parti politik di negara ini terutamanya parti Barisan Nasional (BN) yang memerintah negara sekarang ini.

5. Parti-parti seperti SUPP di Sarawak senasib dengan parti MCA dan Gerakan di Semenanjung. Kekalahan TS George Chan Hong Nam, Timbalan Ketua Menteri di DUN Piasau merupakan satu tamparan hebat dan ianya lebih memalukan apabila ahli politik veteran itu dikalahkan oleh seorang ahli politik DAP muda yang baru berusia 28 tahun!

6. Anwar Ibrahim bakal merudum dan tidak lagi menjadi daya penarik seperti dahulu. Kekalahan PKR di Sarawak tentunya akan memburukkan lagi imej PKR dan diri beliau sendiri.

7. Kekalahan PKR yang memalukan ini juga menunjukkan betapa Anwar Ibrahim sebenarnya hanyalah badut parti DAP dan tidak mungkin akan dapat menguasai parti cauvinis itu.
Persoalannya, apakah keputusan pilihanraya Sarawak ke-10 ini boleh dijadikan platform untuk menentukan tarikh PRU-13?

Tetapi sebelum itu, ada beberapa perkara yang mesti diambil dengan serius oleh parti Barisan Nasional (BN).

a. Generasi muda mesti didekati dan dibantu secara langsung. Generasi muda memerlukan pemimpin-pemimpin muda untuk menyampaikan suara mereka mereka di dalam kerajaan hari ini.

b. Kaum Cina di bandar perlu dikaji dengan serius. Perubahan undi yang nyata di Sarawak dan PRK sebelum ini jelas menunjukkan perubahan trend pemikiran kaum Cina. Jika tidak diselesaikan dengan segera, DAP akan bertambah besar kepala dan angkuh. Dan apabila angkuh dan besar kepala, MiM berharap tidak akan berlaku pula kejadian yang tidak diingini ! Kenyataan Lim Kit Siang di dalam media jelas menunjukkan betapa pemimpin DAP itu semakin berlagak dan besar kepala.

c. Janji-janji semasa pilihanraya mesti ditunaikan dengan seberapa segera. Dalam masa yang sama, projek-projek tersebut diharapkan dapat disalurkan kepada lebih ramai lagi pihak dan bukan sahaja untuk kroni-kroni sahaja.

d. Keberkesanan dan keefesienan wakil-wakil rakyat di kawasan mereka perlu diawasi dengan serius. Mereka wajib dekat dan senang didekati oleh rakyat tempatan. Perkara ini mesti digiatkan kerana jika merujuk kepada beberapa kerusi yang dimenangi oleh BN, terdapat calon-calon BN yang menang memandangkan penduduk tempatan amat senang dengan peribadi wakil rakyat tersebut.

e. Segala kemudahan, insentif dan pelbagai perkara yang membantu rakyat perlu dihebahkan dengan lebih jelas dan diulang-ulang. DAP seperti Lim Guan Eng kerap mengulangi wang ehsan RM100 setahu beliau di mana-mana sahaja beliau berceramah walau pun RM8.13 sebulan itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pelbagai program dan insentif yang telah dirancang oleh kerajaan BN. Tidak ada salah program 'populis' jika ianya praktikal !

5 perkara di atas adalah di antara beberapa perkara penting yang perlu dikaji dan diselesaikan dengan kadar segera jika BN mahu mengekalkan kuasa di Malaysia.

sumber : BLOG MIM

hanya sekadar rekod di masa hadapan. gerammmmmm nya aku..!!!!!

 
Ketua Menteri Sarawak di feluk oleh Isteri tercinta,  siapa2 yang tengok pun jealous gak nie..


Berikut adalah keputusan lengkap pilihan raya Sarawak ke 10; BN = 55, DAP = 12, PKR = 3, Bebas = 1;

N01: OPAR: 8,099
1. Stephen ak Sagir (SNAP).....................674
2. Joseph Jindy ak Peter Rosen (Bebas).........475
3. Boniface Willy ak Tumek (PKR).............1,354
4. RANUM AK MINA (BN-SUPP)...................3,360

Jumlah mengundi/Votes Cast...................5,931
Peratus/Percentage...........................73.47%
Undi rosak/Spoilt votes.........................68
Majoriti/Majority............................2,006
Penyandang/Incumbent: Ranum ak Mina (BN-SUPP)
Undi diperolehi/Votes polled: 3,585
Majoriti/Majority: 2,183


N02: TASIK BIRU: 15,100
1. DATUK PETER NANSIAN AK NGUSIE (BN-SPDP)........5,829
2. Frankie Jurem ak Nyombui (SNAP)..................825
3. John Tenewi Nuek (PKR).........................3,757

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................10,531
Peratus/Percentage................................69.91%
Undi rosak/Spoilt votes.............................120
Majoriti/Majority.................................2,072

Penyandang/Incumbent: Peter Nansian ak Ngusie (BN-SPDP)
Undi diperolehi/Votes polled: 6,393
Majoriti/Majority: 3,203


N03: TANJONG DATU: 7,936
1. TAN SRI ADENAN SATEM (BN-PBB).................4,218
2. Gilbert Asson ak Kulong (Bebas).................215
3. Nani Sahari (PAS).............................1,002

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,497
Peratus/Percentage...............................69.52%
Undi rosak/Spoilt votes.............................62
Majoriti/Majority................................3,216
Penyandang/Incumbent: Tan Sri Adenan Satem (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,545
Majoriti/Majority: 4,136


N04: PANTAI DAMAI: 14,104

1. Suhaini Selamat (Bebas).........................111
2. DR ABDUL RAHMAN JUNAIDI (BN-PBB)..............7,425
3. Wan Zainal Abidin Wan Senusi (PKR)............2,354

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................9,995
Peratus/Percentage...............................71.17%
Undi rosak/Spoilt votes............................105
Majoriti/Majority................................5,071

Penyandang/Incumbent: Dr Abdul Rahman Junaidi (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,217
Majoriti/Majority: 2,164


N05: DEMAK LAUT: 10,437

1. DR HAZLAND ABANG HIPNI (BN-PBB)...............5,522
2. Ali Hossen bin Abang (PKR)....................1,770

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................7,390
Peratus/Percentage...............................70.93%
Undi rosak/Spoilt votes.............................98
Majoriti/Majority................................3,752

Penyandang/Incumbent: Dr Abang Draup Zamahari Abang Haji Zen (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,094
Majoriti/Majority: 3,605N06: TUPONG: 17,796
1. DATUK DAUD ABDUL RAHMAN (BN-PBB)...............8,304
2. Baharuddin @ Din Shah Mokhsen (PKR)............3,753

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................12,192
Peratus/Percentage................................68.51%
Undi rosak/Spoilt votes.............................135
Majoriti/Majority.................................4,551

Penyandang/Incumbent: Datuk Daud Abdul Rahman (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 6,885
Majoriti/Majority: 4,572


N07: SAMARIANG: 15,942
1. SHARIFAH HASIDAH SAYEED AMAN GHAZALI (BN-PBB)......8,008
2. Zulrusdi Mohamad Hol (PKR).........................2,577

Jumlah mengundi/Votes Cast...........................10,729
Peratus/Percentage....................................67.55%
Undi rosak/Spoilt votes.................................144
Majoriti/Majority.....................................5,431
Penyandang/Incumbent: Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,365
Majoriti/Majority: 2,488


N08: SATOK: 10,431
1. DATUK AMAR ABANG JOHARI TUN ABANG OPENG (BN-PBB)...4,691
2. Ahmad Nazib Johari (PKR)...........................1,891

Jumlah mengundi/Votes Cast............................6,661
Peratus/Percentage....................................64.39%
Undi rosak/Spoilt votes..................................79
Majoriti/Majority.....................................2,800

Penyandang/Incumbent: Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Openg (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,222
Majoriti/Majority: 2,798


N09: PADUNGAN: 23,576
1. Dominique Ng Kim Ho (Bebas)......................439
2. WONG KING WEI (DAP)...........................11,957
3. Sim Kiang Chiok (BN-SUPP)......................4,073

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................16,538
Peratus/Percentage................................70.23%
Undi rosak/Spoilt votes..............................69
Majoriti/Majority.................................7,884

Penyandang/Incumbent: Dominique Ng Kim Ho (PKR)
Undi diperolehi/Votes polled: 8,002
Majoriti/Majority: 1,417


N010: PENDING: 29,488

1. Prof Dr Sim Kui Hian (BN-SUPP).................6,780
2. VIOLET YONG (DAP).............................14,375

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................21,274
Peratus/Percentage................................72.27%
Undi rosak/Spoilt votes.............................119
Majoriti/Majority.................................7,595

Penyandang/Incumbent: Violet Yong (DAP)
Undi diperolehi/Votes polled: 11,632
Majoriti/Majority: 4,372


N011: BATU LINTANG: 27,833

1. Sih Hua Tong (BN-SUPP).........................4,854
2. SEE CHEE HOW (PKR)............................13,235
3. Soo Lina (Bebas).................................290

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................18,440
Peratus/Percentage................................66.38%
Undi rosak/Spoilt votes..............................61
Majoriti/Majority.................................8,381

Penyandang/Incumbent: Voon Lee Shan (DAP)
Undi diperolehi/Votes polled: 8,806
Majoriti/Majority: 3,407


N012: KOTA SENTOSA: 27,301

1. CHONG CHIENG JEN (DAP)........................12,594
2. Datuk Alfred Yap Chin Loi (BN-SUPP)............7,770

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................20,559
Peratus/Percentage................................75.41%
Undi rosak/Spoilt votes.............................195
Majoriti/Majority.................................4,824

Penyandang/Incumbent: Chong Chieng Jen (DAP)
Undi diperolehi/Votes polled:6,579
Majoriti/Majority: 531


N013: BATU KAWAH: 20,664

1. CHRISTINA CHEW WANG SEE (DAP)..................7,439
2. Tan Joo Phoi (BN-SUPP).........................6,896

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................14,519
Peratus/Percentage................................70.68%
Undi rosak/Spoilt votes.............................184
Majoriti/Majority...................................543

Penyandang/Incumbent: Tan Joo Phoi (BN-SUPP)
Undi diperolehi/Votes polled: 6,755
Majoriti/Majority: 4,180


N014: ASAJAYA: 13,799

1. ABD KARIM RAHMAN HAMZAH (BN-PBB)...............7,597
2. Arip Ameran (PKR)..............................3,108

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................10,853
Peratus/Percentage................................78.85%
Undi rosak/Spoilt votes.............................148
Majoriti/Majority.................................4,489

Penyandang/Incumbent: Abdul Karim Rahman Hamzah (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 6,949
Majoriti/Majority: 5,063


N015: MUARA TUANG: 18,820

1. DATUK SERI MOHAMAD ALI MAHMUD (BN-PBB)........11,039
2. Noraini Hamzah (PAS)...........................3,196

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................14,534
Peratus/Percentage................................77.42%
Undi rosak/Spoilt votes.............................299
Majoriti/Majority.................................7,843
Penyandang/Incumbent: Datuk Seri Haji Mohammad Ali Mahmud (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 7,863
Majoriti/Majority: 6,327


N016: BENGOH: 21,955

1. Willie ak Mongin (PKR).........................4,447
2. Wejok ak Tomik (Bebas).........................1,007
3. Richard @ Peter ak Margaret (SNAP)...............928
4. DR JERIP AK SUSIL (BN-SUPP)....................8,093

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................14,750
Peratus/Percentage................................67.55%
Undi rosak/Spoilt votes.............................275
Majoriti/Majority.................................3,646

Penyandang/Incumbent: Dr Jerip ak Susil (BN-SUPP)
Undi diperolehi/Votes polled: 7,540
Majoriti/Majority: 3,988


N017: TARAT: 16,352

1. Ateng ak Jeros (SNAP)............................567
2. ROLAND SAGEH WEE INN (BN-PBB)..................6,287
3. Peter Ato ak Mayau (PKR).......................4,292

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................11,355
Peratus/Percentage................................69.61%
Undi rosak/Spoilt votes.............................209
Majoriti/Majority.................................1,995

Penyandang/Incumbent: Roland Sageh Wee In (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,854
Majoriti/Majority: 3,256


N018: TEBEDU: 12,497

1. Kipli bin Ale (Bebas)...........................260
2. DATUK SERI MICHAEL MANYIN AK JAWONG (BN-PBB)..6,196
3. Christopher ak Kiyui (PKR)....................2,130
4. Anthony ak Nais (SNAP)..........................468

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................9,203
Peratus/Percentage...............................73.77%
Undi rosak/Spoilt votes............................149
Majoriti/Majority................................4,066

Penyandang/Incumbent: Datuk Michael Manyin ak Jawong (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 6,107
Majoriti/Majority: 4,256


N019: KEDUP: 17,466

1. Lainus ak Andrew Luwak (PKR)...................4,211
2. MACLAINE BEN @ MARTIN BEN (BN-PBB).............6,476
3. Amin ak Banti (Bebas)............................397
4. Belayong ak Jayang (SNAP)........................666

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................11,915
Peratus/Percentage................................69.44%
Undi rosak/Spoilt votes.............................165
Majoriti/Majority.................................2,265

Penyandang/Incumbent: Frederick Bayoi ak Manggie (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,635
Majoriti/Majority: 1,981
N020: SADONG JAYA: 7,656

1. AIDEL LARIWOO (BN-PBB)........................4,008
2. Mahayudin Wahab (Bebas).........................402
3. Abang Eddy Allyanny Abang Fauzi (PAS).........1,074

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,573
Peratus/Percentage...............................73.00%
Undi rosak/Spoilt votes.............................89
Majoriti/Majority................................2,934

Penyandang/Incumbent: Datuk Wan Abdul Wahab Wan Sanusi (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 2,715
Majoriti/Majority: 858


N021: SIMUNJAN: 10,104

1. MOHD NARODEN MAJAIS (BN-PBB)..................5,465
2. Mashor Hussen (PKR)...........................1,417
3. Zaini bin Le'' (Bebas)...........................179
4. Mac Palima ak Nyambil (PCM).....................237

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................7,383
Peratus/Percentage...............................73.29%
Undi rosak/Spoilt votes.............................85
Majoriti/Majority................................4,048

Penyandang/Incumbent: Mohd Naroden Majais (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,786
Majoriti/Majority: 3,350


N022: SEBUYAU: 8,042

1. Ali bin Semsu (Bebas)............................67
2. Adam Ahid (PAS)...............................1,769
3. JULAIHI NARAWI (BN-PBB).......................4,045

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,968
Peratus/Percentage...............................74.35%
Undi rosak/Spoilt votes.............................87
Majoriti/Majority................................2,276

Penyandang/Incumbent: Julaihi Narawi (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 3,748
Majoriti/Majority: 2,448


N023: LINGGA: 7,745

1. SIMOI PERI (BN-PBB)...........................3,652
2. Abang Ahmad Arabi Abang Bolhassan (PKR).......1,146
3. Abang Othman Abang Gom (SNAP)...................359

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,240
Peratus/Percentage...............................67.66%
Undi rosak/Spoilt votes.............................83
Majoriti/Majority................................2,506


Penyandang/Incumbent: Simoi Peri (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 3,245
Majoriti/Majority: 1,870


N024: BETING MARO: 7,868

1. RAZAILI GAPOR (BN-PBB)........................3,069
2. Abang Ahmad Kerdee Abang Masagus (PAS)........2,678

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,808
Peratus/Percentage...............................73.82%
Undi rosak/Spoilt votes.............................61
Majoriti/Majority..................................391
Penyandang/Incumbent: Bolhassan Di @ Ahmad Di (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 2,796
Majoriti/Majority: 895


N025: BALAI RINGIN: 8,798

1. Ibi ak Uding (PKR)............................1,260
2. SNOWDAN LAWAN (BN-PRS)........................4,145
3. Dan ak Giang (SNAP).............................765
4. Lipeh ak Mawi (PCM).............................126
5. Cobbold ak Lusoi (Bebas).........................85
6. Sujal ak Gansi (Bebas)...........................32

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,523
Peratus/Percentage...............................74.38%
Undi rosak/Spoilt votes............................110
Majoriti/Majority................................2,885

Penyandang/Incumbent: Snowdan Lawan (BN-PRS)
Undi diperolehi/Votes polled: 3,075
Majoriti/Majority: 1,516


N026: BUKIT BEGUNAN: 7,778

1. MONG AK DAGANG (BN-PRS).......................3,671
2. Lias ak Julai (Bebas)...........................188
3. Jimmy Lim @ Jimmy Donald (PKR)..................898
4. Ivanhoe Anthony ak Belon (SNAP).................638

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,451
Peratus/Percentage...............................70.35%
Undi rosak/Spoilt votes.............................56
Majoriti/Majority................................2,773
Penyandang/Incumbent: Mong ak Dagang (BN-PRS)
Undi diperolehi/Votes polled: 3,083
Majoriti/Majority: 1,00


N027: SIMANGGANG: 10,488

1. Leon Jimat Donald (DAP).......................2,311
2. DATUK FRANCIS HARDEN AK HOLLIS (BN-SUPP)......4,758

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................7,136
Peratus/Percentage...............................68.37%
Undi rosak/Spoilt votes.............................67
Majoriti/Majority................................2,447

Penyandang/Incumbent: Datuk Francis Harden ak Hollis (BN-SUPP)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,144
Majoriti/Majority: 4,258


N028: ENGKELILI: 9,444

1. DR JOHNICHAL RAYONG AK NGIPA (BN-SUPP)........4,928
2. Jimmy Simon Maja (Bebas)........................414
3. Semijie ak Janting (SNAP).......................393
4. Marudi @ Barudi ak Mawang (PKR)...............1,121

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,926
Peratus/Percentage...............................73.34%
Undi rosak/Spoilt votes.............................70
Majoriti/Majority................................3,807


N029: BATANG AI: SARAWAK: 8,728

1. Nicholas Bawin ak Anggat (PKR)................1,719
2. MALCOM MUSSEN AK LAMOH (BN-PRS)...............4,460

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,262
Peratus/Percentage...............................71.96%
Undi rosak/Spoilt votes.............................83
Majoriti/Majority................................2,741

Penyandang/Incumbent: Malcom Mussen ak Lamoh (BN-PRS)
Undi diperolehi/Votes p


N030: SARIBAS: 8,054

1. RICKY @ MOHAMMAD RAZI SITAM (BN-PBB)..........3,865
2. Abang Zulkifli Abang Engkeh (PKR).............2,137

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,078
Peratus/Percentage...............................75.83%
Undi rosak/Spoilt votes.............................76
Majoriti/Majority................................1,728

Penyandang/Incumbent: Dr Wahbi Junaidi (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 2,441
Majoriti/Majority: 94


N031: LAYAR: 8,109

1. Joe ak Unggang (SNAP)...........................183
2. Stanny Embat Dharoh ak Laja (PKR).............1,787
3. Ngumbang @ Kibak ak Datu (Bebas)................170
4. TAN SRI DR ALFRED JABU AK NUMPANG (BN-PBB)....3,703

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,934
Peratus/Percentage...............................73.71%
Undi rosak/Spoilt votes.............................91
Majoriti/Majority................................1,916


Penyandang/Incumbent: Tan Sri Dr Alfred Jabu ak Numpang (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 3,767
Majoriti/Majority: 2,677


N032: BUKIT SABAN: 7,657

1. Dayrell Walter Entrie (SNAP)....................641
2. Jerah ak Engkiong @ Edward Jerah (PKR)........1,125
3. ROBERT LAWSON CHUAT (BN-PBB)..................3,899

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,743
Peratus/Percentage..............................75.24%
Undi rosak/Spoilt votes.............................78
Majoriti/Majority................................2,774
Penyandang/Incumbent: Robert Lawson Chuat (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 3,258
Majoriti/Majority: 1,878


N033: KALAKA: 14,167

1. Ismail bin Hussain (Bebas).....................1,665
2. ABDUL WAHAB AZIZ (BN-PBB)......................6,835
3. Mohd Yahya Abdullah (PKR)......................1,511

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................10,131
Peratus/Percentage................................72.01%
Undi rosak/Spoilt votes.............................120
Majoriti/Majority.................................5,170

Penyandang/Incumbent: Abdul Wahab Aziz (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 7,396
Majoriti/Majority: 5,929


N034: KRIAN: 11,016

1. Liman ak Sujang (SNAP)..........................216
2. Datuk Peter Nyarok ak Entrie (BN-SPDP)........3,088
3. Banyi ak Beriak (Bebas).........................125
4. ALI AK BIJU (PKR).............................5,178

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................8,674
Peratus/Percentage...............................78.87%
Undi rosak/Spoilt votes.............................67
Majoriti/Majority................................2,090

Penyandang/Incumbent: Datuk Peter Nyarok ak Entrie (BN-SPDP)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,784
Majoriti/Majority: 2,089


N035: BELAWAI: 8,623

1. Abdul Wahab Abdullah (PKR)......................618
2. Kiprawi bin Suhaili (Bebas).....................133
3. DATUK TALIF @ LEN SALLEH (BN-PBB).............5,164

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,006
Peratus/Percentage...............................70.15%
Undi rosak/Spoilt votes.............................91
Majoriti/Majority................................4,546

Penyandang/Incumbent: Hamden Ahmad (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,102
Majoriti/Majority: 3,316


N036: SEMOP: 8,891

1. ABDULLAH SAIDOL (BN-PBB)......................4,814
2. Ong Chung Siew (PKR)............................564
3. Ajiji Fauzan (Bebas)............................419

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,911
Peratus/Percentage...............................66.55%
Undi rosak/Spoilt votes............................114
Majoriti/Majority................................4,250
Penyandang/Incumbent: Datuk Mohamad Asfia Awang Nasar (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,479
Majoriti/Majority: 3,226


N037: DARO: 7,305

1. MURNI SUHAILI (BN-PBB)........................3,867
2. Jamaludin Ibrahim (PKR).........................475
3. Muhamad Zamhari Berawi (Bebas)..................670
4. Noh @ Muhamad Noh Bakri @ Bakeri (Bebas)........129

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,246
Peratus/Percentage...............................72.07%
Undi rosak/Spoilt votes............................105
Majoriti/Majority................................3,197
Penyandang/Incumbent: Murni Suhaili (BN-PBB)
(Menang Tidak Bertanding/Won Unopposed)N038: JEMORENG: 8,635

1. Asbor Abdullah (Bebas)...........................77
2. Abdul Hafiz Noh (Bebas).......................1,579
3. GANI @ ABU SEMAN JAHWIE (BN-PBB)..............4,505

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,281
Peratus/Percentage...............................72.90%
Undi rosak/Spoilt votes............................120
Majoriti/Majority................................2,926
Penyandang/Incumbent: Abu Seman Jahwie (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 3,567
Majoriti/Majority: 1,710


N039: REPOK: 18,481

1. DR WONG HUA SEH (DAP)..........................7,900
2. Datuk David Teng Lung Chi (BN-SUPP)............5,221

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................13,364
Peratus/Percentage................................72.44%
Undi rosak/Spoilt votes.............................243
Majoriti/Majority.................................2,679
Penyandang/Incumbent: Datuk David Teng Lung Chi (BN-SUPP)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,502
Majoriti/Majority: 576


N040: MERADONG: 15,337

1. Ling Kie King (BN-SUPP)........................4,197
2. TING TZE FUI (DAP).............................6,884

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................11,188
Peratus/Percentage................................73.06%
Undi rosak/Spoilt votes.............................107
Majoriti/Majority.................................2,687
Penyandang/Incumbent: Ting Tze Fui (DAP)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,990
Majoriti/Majority: 3,578


N041: PAKAN : 9,274

1. DATUK SERI WILLIAM MAWAN (BN-SPDP)............3,938
2. Jamal Bin Abdullah @ Tedong ak Gunda (SNAP)...2,741

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,762
Peratus/Percentage...............................73.16%
Undi rosak/Spoilt votes.............................83
Majoriti/Majority................................1,197
Penyandang/Incumbent: Datuk Seri William Mawan (BN-SPDP)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,138
Majoriti/Majority: 1,763


N042: MELUAN: 11,487

1. John Brian Anthony ak Jeremy Guang (PKR)......2,973
2. WONG AK JUDAT (BN-SPDP).......................4,615
3. Labang ak Jamba (SNAP)..........................312

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................8,019
Peratus/Percentage...............................70.00%
Undi rosak/Spoilt votes.......................... 119
Majoriti/Majority................................1,642

Penyandang/Incumbent: Wong ak Judat (BN-SPDP)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,086
Majoriti/Majority: 3,007


N043: NGEMAH: 8,058

1. ALEXANDER VINCENT (BN-PRS)....................2,361
2. Yakup Khalid (Bebas)............................278
3. Adeh ak Denong (PCM)..........................1,366
4. Michael ak Lias (SNAP)..........................577
5. Aris ak Alap (PKR)..............................650

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,324
Peratus/Percentage...............................66.13%
Undi rosak/Spoilt votes.............................92
Majoriti/Majority..................................995
Penyandang/Incumbent: Gabriel Adit ak Demong (IND)
Undi diperolehi/Votes polled: 2,582
Majoriti/Majority: 549N044: MACHAN: 9,944

1. Augustine ak Liom @ August Kiom (SNAP)..........338
2. Kong Tat Kim (PCM)..............................696
3. DATUK GRAMONG JUNA (BN-PBB)...................3,683
4. George Chen Nguk Fa (PKR).....................2,054

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,880
Peratus/Percentage...............................69.34%
Undi rosak/Spoilt votes............................109
Majoriti/Majority................................1,629

Penyandang/Incumbent: Datuk Gramong Juna (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,045
Majoriti/Majority: 2,289


N045: BUKIT ASSEK: 26,926

1. Hii Tiong Huat (Bebas)...........................180
2. Chieng Huong Toon (BN-SUPP)....................4,700
3. WONG HO LENG (DAP)............................13,527

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................18,504
Peratus/Percentage...............................68.77%
Undi rosak/Spoilt votes..............................97
Majoriti/Majority.................................8,827
Penyandang/Incumbent: Wong Ho Leng (DAP)
Undi diperolehi/Votes polled: 10,380
Majoriti/Majority: 4,751


N046: DUDONG: 26,251

1. YAP HOI LIONG (DAP)............................9,649
2. Datuk Tiong Thai King (BN-SUPP)................9,332
3. Apandi Abdul Rani (Bebas)........................174

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................19,366
Peratus/Percentage................................74.17%
Undi rosak/Spoilt votes.............................211
Majoriti/Majority...................................317
Penyandang/Incumbent: Dr Soon Choon Teck (BN-SUPP)
Undi diperolehi/Votes polled: 7,359
Majoriti/Majority: 408


N047: BAWANG ASSAN: 16,743

1. Alice Lau Kiong Yieng (DAP)...................5,508
2. DATUK SERI WONG SOON KOH (BN-SUPP)............7,316

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................12,930
Peratus/Percentage................................77.26%
Undi rosak/Spoilt votes.............................106
Majoriti/Majority.................................1,808

Penyandang/Incumbent: Datuk Seri Wong Soon Koh (BN-SUPP)
Undi diperolehi/Votes polled: 6,804
Majoriti/Majority: 2,504


N048: PELAWAN: 28,808


1. Vincent Goh Chung Siong (BN-SUPP)..............6,927
2. DAVID WONG KEE WOAN (DAP).....................13,318

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................20,336
Peratus/Percentage................................70.74%
Undi rosak/Spoilt votes..............................91
Majoriti/Majority.................................6,391

Penyandang/Incumbent: Vincent Goh Chung Siong (BN-SUPP)
Undi diperolehi/Votes polled: 7,375
Majoriti/Majority: 263N049: NANGKA: 14,197

1. DR ANNUAR RAPAEE (BN-PBB)......................7,710
2. Norisham Mohamed Ali (PKR).....................2,408

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................10,270
Peratus/Percentage................................72.34%
Undi rosak/Spoilt votes.............................152
Majoriti/Majority.................................5,302

Penyandang/Incumbent: Awang Bemee Awang Ali Basah (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 6,202
Majoriti/Majority: 4,815


N050: DALAT: 11,857

1. DATIN FATIMAH ABDULLAH @ TING SAI MING (BN-PBB)...6,288
2. Sylvester Ajah Subah @ Ajah Subah (PKR)...........1,298
3. Salleh Mahali (Bebas)...............................257

Jumlah mengundi/Votes Cast...........................8,038
Peratus/Percentage...................................68.05%
Undi rosak/Spoilt votes................................195
Majoriti/Majority....................................4,990
Penyandang/Incumbent: Fatimah Abdullah @ Ting Sai Ming (BN-PBB)
(Menang Tidak Bertanding/Won Unopposed)


N051: BALINGIAN: 11,792

1. Suriati Abdullah (PKR)..........................871
2. TAN SRI ABDUL TAIB MAHMUD (BN-PBB)............6,210
3. Datuk Salleh Jafaruddin (Bebas)...............1,056

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................8,253
Peratus/Percentage...............................70.22%
Undi rosak/Spoilt votes............................116
Majoriti/Majority................................5,154

Penyandang/Incumbent: Tan Sri Abdul Taib Mahmud (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 6,393
Majoriti/Majority: 5,726


052: TAMIN: 12,244

1. JOSEPH MAUH AK IKEH (BN-PRS)...................4,998
2. Mengga ak Mikui (PKR)..........................3,706

Jumlah mengundi/Votes Cast........................8,885
Peratus/Percentage................................72.65%
Undi rosak/Spoilt votes.............................181
Majoriti/Majority.................................1,292

Penyandang/Incumbent: Joseph Mauh ak Ikeh (BN-PRS)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,639
Majoriti/Majority: 2,377


N053: KAKUS: 9,604

1. Dick @ Laurance Dick Sekalai (PCM)..............186
2. Paul Anyie Raja (PKR).........................2,764
3. JOHN SIKIE AK TAYAI (BN-PRS)..................3,366
4. Entali ak Empin (Bebas).........................141

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,562
Peratus/Percentage...............................68.45%
Undi rosak/Spoilt votes............................105
Majoriti/Majority..................................602

Penyandang/Incumbent: John Sikei ak Tayai (BN-PRS)
Undi diperolehi/Votes polled: 3,739
Majoriti/Majority: 2,852


N054: PELAGUS: 15,322

1. Stanley Nyitar @ Unja ak Malang (BN-PRS)......2,903
2. GEORGE AK LAGONG (BEBAS)......................5,740
3. Edward Sumbang ak Asun (PKR)..................1,171

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................9,986
Peratus/Percentage...............................65.36%
Undi rosak/Spoilt votes............................172
Majoriti/Majority................................2,837
Penyandang/Incumbent: Larry Sng Wei Shien (BN-PRS)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,965
Majoriti/Majority: 3,239


N055: KATIBAS: 8,542

1. DATUK AMBROSE BLIKAU AK ENTURAN (BN-PBB)......3,326
2. Toh Heng San (SNAP).............................897
3. Munan ak Laja (PKR)...........................1,070

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,378
Peratus/Percentage...............................63.18%
Undi rosak/Spoilt votes.............................85
Majoriti/Majority................................2,256

Penyandang/Incumbent: Datuk Ambrose Blikau ak Enturan (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 3,887
Majoriti/Majority: 3,332


N056: BALEH: 11,287

1. DATUK SERI DR JAMES MASING (BN-PRS)..........5,242
2. Bendindang ak Manjah (PKR)...................1,344

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,684
Peratus/Percentage.............................. 59.22%
Undi rosak/Spoilt votes..............................0
Majoriti/Majority................................3,898
Penyandang/Incumbent: Datuk Seri Dr James Masing (BN-PRS)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,330
Majoriti/Majority: 4,802


N057: BELAGA: 8,463

1. John Bampa @ Tusau (SNAP).......................368
2. Matthew ak Munan (Bebas).........................27
3. Basah Kesing @ Ali Basah Kesing (PKR).........1,046
4. Michael Jok (Bebas)..............................94
5. Kenneth Adan Silek (Bebas)......................330
6.LIWAN LAGANG (BN-PRS)..........................3,974

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,913
Peratus/Percentage...............................69.87%
Undi rosak/Spoilt votes.............................74
Majoriti/Majority................................2,928

Penyandang/Incumbent: Liwan Lagang (BN-PRS)
Undi diperolehi/Votes polled: 1,855
Majoriti/Majority: 227


N058: JEPAK: 12,979

1. Ramli Malaka (SNAP).............................433
2. Abdul Jalil Bujang (PKR)......................2,342
3. DATUK TALIB ZULPILIP (BN-PBB).................5,470
4. Abdul Kuddus Ramlee (Bebas).....................477
5. Awang Abdillah Awang Nasar (Bebas)...............89

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................8,944
Peratus/Percentage...............................69.36%
Undi rosak/Spoilt votes............................133
Majoriti/Majority................................3,128

Penyandang/Incumbent: Datuk Talip Zulpilip (BN-PRS)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,997
Majoriti/Majority: 3,179


N059: KIDURONG: 27,225

1. CHIEW CHIU SING (DAP).........................12,493
2. Henry Ling Koung Meng (BN-SUPP)................5,563

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................18,200
Peratus/Percentage................................67.30%
Undi rosak/Spoilt votes.............................144
Majoriti/Majority.................................6,930

Penyandang/Incumbent: Chiew Chiu Sing (DAP)
Undi diperolehi/Votes polled: 8,517
Majoriti/Majority: 1,664


N060: KEMENA: 14,082

1. Liam Rengga (Bebas)..............................197
2. Bernard Binar Bayang ak Rading (PKR)...........3,020
3. DR STEPHEN RUNDI AK UTOM (BN-PBB)..............6,369
4. Ungun ak Bayan (SNAP)............................285

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................10,033
Peratus/Percentage................................71.29%
Undi rosak/Spoilt votes.............................162
Majoriti/Majority.................................3,349

Penyandang/Incumbent: Dr Stephen Rundi ak Utom (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,750
Majoriti/Majority: 1,572


N061: BEKENU: 10,672

1. ROSEY YUNUS (BN-SPDP).........................4,946
2. Dyg Juliana Awg Tambi (PCM).....................284
3. Thony ak Badak (SNAP)...........................570
4. Ishak Mahwi (PKR).............................1,232

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................7,135
Peratus/Percentage...............................66.86%
Undi rosak/Spoilt votes............................103
Majoriti/Majority................................3,714

Penyandang/Incumbent: Rosey Yunus (BN-SPDP)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,357
Majoriti/Majority: 3,072


N062: LAMBIR: 14,144

1. RIPIN LAMAT (BN-PBB)..........................4,625
2. Johari Bujang (SNAP)............................693
3. Zolhaidah Suboh (PKR).........................3,104

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................8,565
Peratus/Percentage...............................60.72%
Undi rosak/Spoilt votes............................143
Majoriti/Majority................................1,521

Penyandang/Incumbent: Aidan Wing (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,331
Majoriti/Majority: 2,834


N063: PIASAU: 16,600

1. LING SIE KIONG (DAP)...........................5,998
2. Tan Sri Dr George Chan (BN-SUPP)...............4,408

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................10,479
Peratus/Percentage...............................63.13%
Undi rosak/Spoilt votes..............................73
Majoriti/Majority.................................1,590

Penyandang/Incumbent: Tan Sri Dr George Chan (BN-SUPP)
Undi diperolehi/Votes polled: 6,573
Majoriti/Majority: 3,918


N064: PUJUT: 22,577

1. Andy Chia Chu Fatt (BN-SUPP)...................5,271
2. FONG PAU TECK (DAP)............................9,120

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................14,458
Peratus/Percentage................................64.17%
Undi rosak/Spoilt votes..............................67
Majoriti/Majority.................................3,849

Penyandang/Incumbent: Andy Chia Chu Fatt (BN-SUPP)
Undi diperolehi/Votes polled: 6,493
Majoriti/Majority: 1,370


N065: SENADIN: 22,432

1. Michael Teo Yu Keng (PKR)......................7,276
2. DATUK LEE KIM SHIN (BN-SUPP)...................7,334

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................14,796
Peratus/Percentage................................66.05%
Undi rosak/Spoilt votes.............................186
Majoriti/Majority....................................58


Penyandang/Incumbent: Datuk Lee Kim Shin (BN-SUPP)
Undi diperolehi/Votes polled: 7,173
Majoriti/Majority: 4,799


N066: MARUDI: 13,093

1. SYLVESTER ENTRIE AK MURAN (BN-SPDP)...........4,578
2. Michael Ding Tuah (Bebas).......................122
3. Gerang ak Dagom (PKR).........................1,376
4. Edwin Dundang ak Bugak (SNAP)...................281

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,443
Peratus/Percentage...............................49.21%
Undi rosak/Spoilt votes.............................86
Majoriti/Majority................................3,202
Penyandang/Incumbent: Sylvester Entrie ak Muran (BN-SPDP)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,954
Majoriti/Majority: 4,284


N067: TELANG USAN: 13,623

1. Harrison Ngau Laing (PKR).....................2,752
2. Kebing Wan (SNAP)...............................705
3. Jok Ding (Bebas)................................623
4. DENNIS NGAU (BN-PBB)..........................3,597

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................7,763
Peratus/Percentage...............................57.15%
Undi rosak/Spoilt votes.............................86
Majoriti/Majority..................................845

Penyandang/Incumbent: Lihan Jok (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 4,593
Majoriti/Majority: 2,771


N068: BUKIT KOTA: 14,471

1. Leong Kwang Yew (DAP).........................1,774
2. Usop Jidin (Bebas)..............................398
3. DR ABDUL RAHMAN ISMAIL (BN-PBB)...............6,835
4. Ladis Pandin (Bebas)............................353

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................9,425
Peratus/Percentage...............................65.44%
Undi rosak/Spoilt votes.............................65
Majoriti/Majority................................5,061

Penyandang/Incumbent: Dr Abdul Rahman Ismail (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,501
Majoriti/Majority: 3,229N069: BATU DANAU: 7,636

1. Dr Lau Liak Koi (PKR).........................1,348
2. Lawrence Cosmas Sunang ak Simpang (SNAP)........140
3. PALU @ PAULUS AK GUMBANG (BN-SPDP)............3,667

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,227
Peratus/Percentage...............................68.45%
Undi rosak/Spoilt votes.............................72
Majoriti/Majority................................2,319

Penyandang/Incumbent: Palu @ Paulus ak Gumbang (BN-SPDP)
Undi diperolehi/Votes polled: 2,961
Majoriti/Majority: 1,262


N070: BA'KELALAN: 6,958

1. BARU BIAN (PKR)...............................2,505
2. Willie Liau (BN-SPDP).........................2,032

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................4,574
Peratus/Percentage...............................65.90%
Undi rosak/Spoilt votes.............................37
Majoriti/Majority..................................473

Penyandang/Incumbent: Balang Rining (BN-SPDP)
Undi diperolehi/Votes polled: 2,064
Majoriti/Majority: 475


N071: BUKIT SARI: 9,983

1. DATUK AMAR AWANG TENGAH ALI HASSAN (BN-PBB)...6,018
2. Japar Suyut (PKR)...............................955

Jumlah mengundi/Votes Cast.......................7,067
Peratus/Percentage...............................70.79%
Undi rosak/Spoilt votes.............................94
Majoriti/Majority................................5,063

Penyandang/Incumbent: Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan (BN-PBB)
Undi diperolehi/Votes polled: 5,596
Majoriti/Majority: 5,275

sumber dari: tun faisal dot com..
Related Posts with Thumbnails